Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w Studio Urody Elite


§ 1


Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie kosmetycznym Studio Urody Elite, zwanego dalej „Salonem”.

Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.

Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.


§ 2


Klienci


Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.


§ 3


Pracownicy


Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.


§ 4


Higiena i bezpieczeństwo


Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie. 

Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym. 


§ 5


Świadczenie usług kosmetycznych


Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta. 

Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, immunologicznych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi, antybiotyków oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 30 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 60 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.

Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

W razie wątpliwości w zakresiebezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.


§ 6


Płatność


Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz pod adresem: www.elitekrosno.pl/cennik.

W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą (terminal).

Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia. Promocje nie łączą się z innymi promocjami (np. kartą stałego klienta)

W Salonie dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie. 

W Salonie można dokonać zakupu bonu podarunkowego na określoną kwotę lub usługę do wykorzystania w ustalonym terminie. Kwotę bonu można dowolnie zamienić na inną bardziej odpowiadającą usługę. Bon jest bezzwrotny i jego ważność to 8 miesięcy.


§7


Karta stałego klienta


1. Karta stałego klienta przeznaczona jest tylko dla jednej osoby.

2. Pracownicy salonu po każdorazowej wizycie w salonie wpisują w puste pole karty swój podpis, datę wizyty i łączną liczbę punktów. Jeden wiersz to jedna wizyta.

3. Tylko pracownicy Studia Urody Elite mają prawo dokonywać zapisów na karcie. W przypadku złamania tej zasady karta traci ważność w trybie natychmiastowym.

4. Naliczanie punktów:

1 punkt otrzymujemy za każde 10zł wydane na usługi w Studio Urody Elite

5. Podczas wykorzystania gratisowej usługi pozostała część punktów traci swoją ważność i nie przechodzi na kolejne miesiące.

6. Podczas odbioru gratisowej usługi punkty za dopłatę nie są naliczane.

7. Punkty wykorzystujemy zgodnie z punktacją podaną na odwrocie karty stałego klienta


  • 20pkt – 10zł na usługę
  • 50pkt – 25zł na usługę
  • 80pkt – 40zł na usługę
  • 100pkt – 50zł na usługę
  • 120pkt – 60zł na usługę
  • 150pkt – 75zł na usługę
  • 200pkt – 100zł na usługę
  • 250pkt – 125zł na usługę
  • 300pkt – 150zł na usługę


8. Rabaty nie są naliczane od usług w promocji, za karnety, zakup kosmetyków oraz makijaż permanentny.

9. Punkty są ważne przez 8 miesięcy liczonych od daty wykonania usługi.

10. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub innego utracenie karty, traci ona ważność.


§ 8


Odpowiedzialność


Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi opiekunowie.

Salon ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o ile w Salonie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie. Salon nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu

 Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.


§ 9


Rezerwacje


Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie telefonicznie (niektóre zabiegi wymagają wpłaty zadatku)

Nieprzystąpienie i nieodwołanie Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do naliczenia za następny Zabieg ceny do 100% wyższej i/lub niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta

Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.

Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu, jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

Termin EXPRES oraz rezerwacja termonów poza godzinami pracy Salonu dopłata +50% ceny podstawowej za daną usługę,

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z usług Salonu po raz pierwszy aby umówić się na wizytę zobowiązani są do opłacenia zadatku.

Zadatek nie podlega zwrotowi .

Prosimy o odpowiadanie na tel./smsy przypominające o wizycie, ponieważ brak odpowiedzi jest brakiem potwierdzenia co jest jednoznaczne z rezygnacją i anulowaniem terminu.

Klient po opłaceniu zadatku dostaje potwierdzenie wpłaty (po wpłacie na konto należy je wydrukować), które należy zabrać ze sobą na ustaloną wizytę. Kwota zostanie w ten sposób odliczona od zabiegu.

Zadatek w ustalonej kwocie można opłacić osobiście w salonie lub wpłacić na konto bankowe Monika Książkiewicz 75 1090 2590 0000 0001 2243 4957, w tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko, datę i godz. ustalonej wizyty oraz swój nr tel. Czas na opłacenie zadatku to 48 godz. Od momentu zarezerwowania terminu.


§ 10


Pozostałe postanowienia


Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.


§ 11


Postanowienia końcowe


Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.

Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.01.2018 r.